Κρουστικές Σφύρες

Για χρήση σε σκυρόδεμα, βράχο, μαλακότερα υλικά και οπτόλινθους. Μηχανικά και ψηφιακά

Εντοπισμός οπλισμού, μέτρηση διαμέτρου & πάχους επικάλυψης

Συσκευές χαμηλού κόστους και προηγμένων λειτουργιών

Ανίχνευση διάβρωσης

Αυτόνομες συσκευές ή ενσωματωμένες στον ανιχνευτή οπλισμού

Γεωραντάρ

Φορητή συσκευή γεωραντάρ με πρωτοποριακή τεχνολογία ευρείας ζώνης και ασύρματο αισθητήρα σάρωσης

Έλεγχος υπερήχων

Για εργαστηριακή χρήση και πεδίου. Έλεγχος από τη μία πλευρά, έλεγχος σε βάθος, τομογραφία

Ηλεκτρική αγωγιμότητα

Σύστημα με ακροδέκτη Wenner σταθερής απόστασης ηλεκτροδίων

Έλεγχος υγρασίας

Φορητοί ενδείκτες επιφανείας, για μέτρηση σε πληθώρα οικοδομικών υλικών

Ενανθράκωση

Πλήρες σετ διεξαγωγής επί τόπου δοκιμών

Έλεγχος χλωριόντων

Σετ καθορισμού χλωριόντων στο πεδίο

Pull off tester

Πλήρως αυτοματοποιημένη διάταξη κατάλληλη για δοκιμές χαμηλής, μεσαίας και υψηλής αντοχής

Έλεγχος διαπερατότητας

Συσκευή διαπερατότητας με δύο θαλάμους κενού

Ρωγμόμετρα

Μονοαξονικά, διαξονικά και τριαξονικά ρωγμόμετρα, μηχανικά ή ηλεκτρικά, παχύμετρα ρωγμής, μεγεθυντικός φακός, μικροσκόπιο ρηγματώσεων

Θερμομονωτική ικανότητα κελύφους

Ασύρματα και ενσύρματα σετ μέτρησης και προσδιορισμού συντελεστή θερμικής διαπερατότητας, U-value, και άλλων φυσικών χαρακτηριστικών αξιολόγησης θερμομόνωσης κτιρίων

Έλεγχος πασσάλων

Έλεγχος ακεραιότητας πασσάλων, έλεγχος με υπέρηχους (Crosshole), αναλυτής εμπηγνυόμενων πασσάλων, σύστημα θερμικής αποτύπωσης, αναλυτής SPT, ακουστική δοκιμή σκυροδέματος

Μετρήσεις δονήσεων

Διάφορα συστήματα μέτρησης δομικών δονήσεων

Επίπεδοι γρύλοι

Απλές και διπλές μετρήσεις τάσης/παραμόρφωσης σε λιθοδομές

Τραχύτητα επιφανείας

Όργανα υψηλής ακρίβειας με ενσωματωμένο εκτυπωτή και ποικιλία ακροδεκτών τραχύτητας για μεταλλικές κατασκευές

Μέτρηση ανακλαστικότητας οδικών σημάνσεων

Φορητές συσκευές για μέτρηση ανακλαστικότητας και ορατότητας των οδικών σημάνσεων, των στηθαίων και των πινακίδων.

Υγρασία και πυκνότητα εδάφους

Μη-πυρηνικές συσκευές μέτρησης υγρασίας και πυκνότητας εδαφών

Καθοδική προστασία

Ανόδια, τερματικά, ομογενοποιητές συγκολλήσεων και αναλώσιμα